Sir Henry (Sicherheitsbeauftragter), Jonas Schneider (Kfz-Techniker-Meister), Axel Wegner (Kfz-Techniker-Meister), Lars Lichtfuss(Kfz-Mechatroniker), Klaus Schneider (Kfz-Mechaniker/Teilzeit)